درباره ما

کنسرسیوم صادراتی آبزیان شامل ده ها شخصیت حقیقی و حقوقی ذینفع است. این کنسرسیوم با سرمایه گذاری وسیع در زیرساخت های زنجیره تامین شامل (ماهی مولد، تولید بچه ماهی، پرورش ماهی، فرآوری و صادرات) به اتحادیه کشورهای مستقل (CIS) توانسته است توجه سرمایه گذاران را به این صنعت جلب نماید.
سرمایه‌گذاری، طراحی و توسعۀ‌ فناوری‌های موردنیاز تولید و صادرات بیش از ۵۰۰۰ تن تا سال ۱۴۰۳ هدف اصلی کنسرسیوم صادراتی آبزیان است.

کنسرسیوم صادراتی آبزیان
فهرست