تأمین‌‌کنندگان

خرید محصولات و خدمات مورد نیاز کنسرسیوم یک هنر است. مدیریت خوب یعنی هنر تهیه‌ی محصولات و خدمات مورد نیاز خود از منابع درست. از آن‌جایی که تامین آبزیان بر عهده‌ی بخش های مختلف کنسرسیوم می باشد، لذا داشتن معیارهای انتخاب تامین کننده ها برای بهترین انتخاب و شفافیت امر خرید کاملاً ضروری است.

معیار اولیه برای انتخاب یک تامین‌کننده کالا و یا خدمت موارد زیر هستند:

  1. قیمت
  2. امنیت
  3.  ریسک
  4.  مهارت و چابکی
  5.  سهولت و سادگی
  6.   سرویس دهی مناسب
  7.  مسئولیت‌های اجتماعی
  8. تحویل به موقع کالا و خدمات
تامین کنندگان
فهرست