سهامداران

  • شرکت سازندگان کشت و صنعت ده بیشه آبادان
  • شرکت همگام خلیج فارس ایرانیان
  • شرکت دهکده جهانی آبزیان اسپرلوس
  • شرکت اسکان بنای خاتم

در حال تکمیل شدن …

سهام داران
فهرست